Глаголы и предлоги

Автор _Swetlana, 10 июля 2022, 23:29

« назад - далее »

_Swetlana

              Вопросительное
  masculinum
  femininum
  Вопросительное
  neutrum
  Неопределённое
  masculinum
  femininum
  Неопределённое
  neutrum
  singularis 
  nom.    τίς кто,
  который
  τί что,
  которое
  τὶς кто-нибудь,
  какой-нибудь
  τὶ что-нибудь,
  какое-нибудь
  genitivus    τίνος или τοῦ    τίνος или τοῦ    τινός или τοῦ   τινός или τοῦ 
  dativus    τίνι или τῷ    τίνι или τῷ    τινί или τῷ    τινί или τῷ 
  accusativus    τίνα    τί    τινά    τὶ 
pluralis 
  nominativus    τίνες    τίνα    τινές    τινά или ἄττα 
  genitivus    τίνων    τίνων    τινῶν    τινῶν 
  dativus    τίσι(ν)    τίσι(ν)    τισί(ν)    τισί(ν) 
  accusativus    τίνας    τίνα    τινάς    τινά или ἄττα 
dualis 
  Nom., Acc.    τίνε    τίνε (τᾱ̀)    τινέ    τινέ 
  Gen., Dat.   τίνοιν    τίνοιν    τινοῖν    τινοῖν 
предлоги1.png

_Swetlana

Α
ἄγω αὐτόν εἰς τὸν οὐρανόν – веду его в небо;
μαχαίρᾱς ϰαὶ σφενδόνᾱς ἐπὶ τῆς ἁμάξης ἄ. – перевожу мечи и пращи на повозках.

ἀείδω, стяж. ᾄδω τινί петь во славу кого-л., состязаться в пении с кем-л.;
ἡροϊκούς ἄθλους τοὺς τῶν Ἀχαιῶν προγόνων ᾖδον – пели героические подвиги своих ахейских предков;
ᾄδωμεν – давайте будем петь, coniunctivus adhortativus, п. 19.8.

ἀϰούω τί τινος, слышу что-л. (о чём-л.) от кого-л.;
ἀ. τι ἔϰ (πρός, παρά, ἀπό) τινος – слышу что-л. (о чём-л.) от кого-л.;
ϰαϰῶς ἀ. πρός τινος – имею дурную славу у кого-л.;
λέγειν καὶ ἀϰούειν περί τινος – говорить и слушать о ком.-л.

ἄν – бы, модальная частица, п. 20.6
Imperfectum и aoristus indicativi + ἄν:
возможное действие в прошлом (modus potentialis)
ἐμάνθανον ἄν – я мог бы учиться;
Optativus praesentis и optativus aoristi (с различием по виду) + ἄν, возможное действие (modus potentialis) :
Εὖ μανθάνοις ἄν. – Может быть, ты будешь хорошо учиться.;
с инфинитивами и причастиями, когда они выступают в функции предиката в инфинитивных или причастных оборотах :
Βουλόμενος ἄν μανθάνειν μανθανέτω. – Всякий, кто хочет учиться, пусть учится.
Νομίζω τὰ τέϰνα μανθάνειν ἄν. – Я считаю, что дети могли бы учиться.

ἀνά   
gen.  наверх  ἀνὰ πλοίου – на корабль.
dat.  наверху  ἀνὰ πλοίοις – на кораблях.                       
acc.  вверх, наверх, наверху, на всём протяжении:
ἀνὰ ποταμόν – вверх по реке;
ἀνὰ πᾶσαν τῆν γῆν – по всей земле.
                                                         
ἀναγιγνώσϰω ἐν ταῖς βίβλοις – читаю в книгах;
ἀναγιγνώσϰῃς – почитал бы ты, coniunctivus imperativus, п. 19.8.;
μὴ ἀναγιγνώσϰῃς – не читал бы ты,  coniunctivus prohibitivus, п. 19.8. 

ἀπό
gen. удаление, отделение (в местном, временном и переносном значениях):
ἀπὸ νεώς – от храма;
ἀπ' ἀρχαίου χρόνου – с давнего времени;
ὁι ἀπ' Οἰδίπου – дети (от) Эдипа;
ἀπὸ πολέμιων φόβος – (букв.) страх от врагов.
gen. отделение (при указании количества):
εἶς ἀπὸ πολλῶν – один из многих.
gen. указание на средство, материал, причину:
ἀπὸ πλίνθου – из кирпича;
ἀπὸ γλώσσης –  устно (с языка);
ἀπὸ λίμου – от голода.

ἁρπάζω τινὰ – хватать, похищать, грабить кого-л.;
ἁ. τινὰ τένοντος ποδός – схватить кого-л. за пятку.

ἄρχω τοῦδε – начинаю это;
Ποσειδῶν ἦρχε τῶν ποταμῶν ϰαὶ τοῦ πόντου – Посейдон властвовал над реками и морем.

αὐτός, αὐτή, αὐτό – (п. 7.10 - 7.12.)
αὐτὸς ὁ πατήρ – сам отец;
αὐτός ἀνήρ – тот же (самый) человек;
αὐτοῦ – его, αὐτῆς – её, αὐτῶν – их;
οἱ ἀδελφοί αὐτῶν –  их братья;
ἡ ἡμέτερα μήτηρ / ἡ μήτηρ ἡμῶν –  наша мать.
τὰ βασίλεια αὐτῷ ἦν – у него был дворец, dativus possesivus, (7.18_г).

Β

μεθ' ὑμῶν βαίνω – иду с вами;
Ποῦ βαίνωμεν, τί πράττωμεν; – Куда нам идти, что нам делать?, coniunctivus dubitativus, п. 19.8.

βάλλω τινί – бросаться чем-то;
β. τι – метать что-то, β. κύβους  – бросать кости или жребий.

βασιλεύετε ἡμῶν – царствуйте над нами.

βλάπτω τοὺς ἀγρούς – разоряю поля.

βλέπτω αὐτὰ – вижу их.

_Swetlana

Γ
γιγνώσϰω σε (Soph.) – понимаю тебя (вижу твои намерения).

γράφω σοι τί (περὶ τινός) – пишу тебе что-нибудь (о чём-нибудь);
γράφετε ἡμῖν τάδε  – напишите нам это.

Δ
δείϰνῡμι τινά τινι (Hom.) – показывать что-то кому-то;
ὑμῖν τοὺς ἀγρούς δ. – показываю вам поля.

διά   
gen.  через  διὰ τοῦ στοµίου – через вход.
acc.    по причине  διὰ τοῦς νόµους – из-за законов;
διὰ τῆς ἀϰύμου θαλάττης – через спокойное море;
Διὰ τί οἱ Ἀχαιοὶ...; – почему (вследствие чего) ахейцы...?;
δι᾽ ἣν αἰτίην; (Her.) – по какой причине?

Οἱ πολέμιοι οἰϰους διαρπάζουσι πρὶν ϰαίειν – враги грабят дома, прежде чем поджечь,  accusativus cum infinitivo (п. 9.6);
διαρπάζεσθαι ὑπὸ θηρίων (Plat.) – растерзанный дикими зверями.

διδάσϰω ὑμᾶς τάδε – обучаю вас этому;
διδάξαι τινὰ ἱππέα (Plat.) – обучить кого-л. верховой езде.

δίϰας δῐϰάζω τισί – разбирать чьи-л. тяжбы (δίϰη, дор. δίϰα – суд, приговор);
φόνον διϰάζω τινός – произносить смертный приговор кому-л.

_Swetlana

Ε
εἰμί, εἶναι – быть, (п. 4.9);
ἔστι ἀλήθεια – есть (существует) правда, (п. 4.9);
λέγουσι τὸν νεὼν ϰαλὸν εἶναι – говорят, что храм красив, accusativus cum infinitivo (п. 9.3);
φίλος αὐτῷ ἦν – у него был друг, dativus possesivus (п. 9.3);
ἁμαρτάνειν ἐστὶ ἀνθρώπων – ошибаться есть свойство людей, genetivus characteristicus, (п. 12.6_б);
ὅδε ὁ ἄνθρωπος σοφὸς εἶναι ἐλέγετο – говорили, что этот человек мудрый, nominativus cum infinitivo, (п. 15.11);
ἦν τῷ δήµῳ φίλος / ἐναντίος – (он) был друг / враг народу;
ϰαλός ἐστι τοὺς ὀφθαλμούς – он красив в отношении глаз, accusativus relationis, (п. 13.6);
ϰάλλιστον τὴν μορφήν – прекрасный обликом, accusativus relationis, (п. 13.6).

εἰς
acc. направление в пространстве и времени
εἰς οἶϰον – в дом, к дому;
εἰς Βοιωτοὺς ὁδός    – дорога в Беотию, букв, "к беотянам";
εἰς ἀεί –   навсегда;
εἰς ἐνιαυτόν – на год.

ἐξελαύνει σταθμοὺς δέϰα – (он) проходит десять (дневных) переходов,  accusativus extensionis (п. 7.18)

ἐϰ   
gen.  из, от, с, движение изнутри:
ἐξ οἴκου – из дома;
ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου –  с вершины Олимпа;
gen. отделение, происхождение:
ἐξ ἀδάμαντος – из стали;
ἐϰ Διός – ниспосланный Зевсом (Διός - gen. sing. от Ζεύς);
πᾶσαι τέχναι ἐϰ Προμηθέως – все искусства от Прометея;
σῖτος ὠνητός ἐξ Ἰταλίας – закупленный в Италии хлеб.

εἰπέ μοι – скажи мне.

ἐν   
dat.  где? место пребывания:
ἐν οἴκῳ – в доме;
ἐν πεδίῳ – на равнине;
ἐν τῇ μεγάλῃ ἀγορᾷ – на большой площади;
ἐν τοῖς Ἀθηναίοις νεῴς – в афинских храмах;
Δέκα ἐνιαυτοῖς ὕστερον ἡ ἐν ταῖς Θερμοπύλαις μάχη ἦν καὶ έπὶ τῇ Σαλαμῖνι νήσῳ – 10 годами позже произошла битва в Фермопилах и битва при Саламине;
dat. куда? направление:
ἐν ὁδῷ – (был) на дороге, (вышел) на дорогу.
dat. dativus temporis если d.t. не имеет определения, он уточняется предлогом ἐν(п. 14.5):
ἐν τούτῳ –  в это время (между тем);
(ἐν) χρόνῳ –  со временем;
ἐν ἡμέρᾳ – днём;
ἐν πολέμῳ – во время войны.
dat.  состояние:
ἐν φόβῳ εἶναι – в страхе;   
ἐν ἀϰμῇ ἦν – в расцвете был.

ἐπὶ
ἐπὶ τὴν θάλατταν ἦγον τὴν Ἑλληνιϰὴν φυλαϰήν – к морю я вёл греческую стражу;
μετὰ τὴν ἐπὶ Μαραθῶνι μάχην– после битвы при Марафоне;
ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον – на основании этих слов;
ἐπὶ τὸν θάνατον πέµπειν – посылать на смерть;
πόσου и ἐπὶ πόσῳ – за какую цену, какой ценой, за сколько.

ἐπιτίθημι τινί τι – возлагаю (поручение), приказываю кому -л. что-л.;
τοῖς πλοίοις ἐπιτιθέασι - грузят на суда. 

ἔχω πόνους – имею трудности;
ἔ. τι – держу, имею что-то;
καλῶς ἔ. – букв. «я хорошо держусь, хорошо себя чувствую».

_Swetlana

Η
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ – на третий день, dativus temporis, (п. 14.5);
ἐν ἡμέρᾳ – днём, dativus temporis, (п. 14.5);
ἡμέρας – днём, genitivus temporis, (п. 14.6).

Θ
θαυµάζω αὐτόν – восхищаюсь им;
μὴ θαύμαξε με – не удивляйся мне;
ἐπὶ τῷ ἀνδρείῳ θυµῷ θαυµάζειν – удивляться мужественному духу.

θεραπεύειν τοὺς θεούς – почитать богов;
τοὺς ἀγροὺς  θεραπεύειν – обрабатывать поля.

θύω τὸν ἵππον – приношу в жертву коня;
Θεοῖς οἱ Ἕλληνες θύουσιν – богам эллины приносят жертвы. 

Κ
δόλῳ ϰαθαίρειν – хитростью очистить, dativus modi, (п. 14.7).

ϰελεύω τινὰ ἐπί τινα – приказать кому-л. схватить кого-л.;
ϰ. ἐπὶ τὰ ὅπλα – приказать взять оружие.

ϰίνδυνον ϰινδυνεύειν – (очень) подвергаться опасности, accusativus obiecti interni, (п. 8.8).

ϰρύπτω τινά τι – утаивать от кого что;
ϰ. τί τινι – покрывать что чем.

_Swetlana

Λ
λέγω σοι τάδε – говорю тебе это;
περὶ οὗ σὺν οἰϰείῳ πολλάϰις λέγω – о котором с родственником часто говорю;
(ὑμεῖς) εὖ ᾄδειν λέγεσθε – говорят, что вы хорошо поёте, nominativus cum infinitivo, (п. 15.11).

λείπω βίον ὑπό τινος (Plat.) – погибнуть от чьей-л. руки;
οἴϰους λείπουσι πρὶν πολεμίους εἰσβάλλειν – они покидают дома, прежде чем нападают враги, accusativus cum infinitivo (п. 9.6).

λούομαι τὴν ϰόμην – мне моют волосы.

λύω αὐτοὺς ἐϰ δεινῶν ϰινδύνων – освобождаю их от ужасных опасностей.

Μ

Εἴθε εὖ μανθάνοιεν. – О если бы они хорошо учились!;
Εὖ μανθάνοις ἄν. – Может быть, ты будешь хорошо учиться, optativus potentialis, п. 20.5;
Οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων. – Я не стыжусь учиться, предикативное причастие, п. 19.17.

µάχεσθαι τῷ Μινωταύρῳ – сражаться с Минотавром, dativus sociativus, (п. 16.6);
οἱ τοῖς πολεμίοις μαχόμενοι – сражающиеся с врагами;
οἱ σὺν τοῖς Ἀθηνάιοις μ. – сражающиеся в союзе с афинянами.

ἀναγιγνώσϰεις μεν, γράφεις δ'οὔ – ты читаешь, но не пишешь,  частицы μέν – δέ, (п. 2.11); отрицание οὐ в конце предложения получает острое ударение.

μετὰ τὰς λαμπρὰς νίϰας – после блестящих побед.

μετέχω πολέμων μετὰ τῶν συμμάχων – участвую в войнах вместе с союзниками;
δεῖ τῶν πολιτιϰῶν μετέχειν – нужно участвовать в делах государства;
δεί τὸν σοφόν τῶν πολιτιϰῶν μετέχειν – нужно, чтобы мудрец участвовал в делах государства, accusativus cum infinitivo (п. 9.4).

μή τις (μή-τῐς) – чтобы кто(что)-л. не;
μή τις ἀϰουσάτω– чтобы кто-л. не услышал.

μός (ἐμή, ἐμόν), σός (σή, σόν), ἡμέτερος (ἡμετέρᾱ, ἡμέτερον) – мой, твой, наш ваш (7.10);
ὁ ἐμὸς φίλος / ὁ φίλος μου – мой друг;
ἡμέτερα μήτηρ (ἡ μήτηρ ἡμῶν) – наша мать.

μή μοι θορυβήσνητε – не шумите у меня, dativus ethicys, (п. 7.18).

_Swetlana

Ο
, , τὸ (2.8);
αἱ ἐν τῷ πόντῳ νῆσοι / νῆσοι αἱ ἐν τῷ πόντῳ / αἱ νῆσοι αἱ ἐν τῷ πόντῳ– острова в море;
αἱ νῆσοι ἐν τῷ πόντῳ – острова, которые есть в море, предикативная позиция, (п. 6.7).
субстантивированный оборот accusativus cum infinitivo, (п. 9.7):
οἷδα τὸ αὐτον καλῶς ἑλληωιστὶ γράφειν – я знаю то, что он хорошо пишет по-гречески, ;
Ἐθεώρουν οἱ Πέρσαι τὴν Ἀθηναίων ἀνδρεαίν ἐν τῷ μάχεσθαι τοὺς ὁπλίτας;
ἀνέβη δὲ ϰαὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλάας ... εἰς ... πόλιν Δαβὶδ ... διὰ τὸ εἶναι αὺτὸν ἐξ οἴϰου ϰαὶ πατριᾶς Δαβίδ – отправился Иосиф из Галилеи ... в ... город Давида, потому что он был из дома и отечества (рода) Давида.

οἰϰίζειν τὰς χώρας – заселять страны.

ὀμνύναι τοὺς θεοὺς – клясться богами.

τὸν Ὅμηρον μέγιστον ἀοιδὸν ὀνομάξομεν – Мы называем Гомера великим аэдом, accusativus duplex, (п. 7.14);
ὅδε ὁ ἄνθρωπος σοφὸς ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐνομίζετο – этот человек считался афинянами мудрым, nominativus duplex, (п. 15.10);
(τὸ) ὄνομα – по имени, accusativus relationis, (п. 13.6).

οὗτος (мн. ч. ταῦτα), αὕτη, τοῦτο – этот, эта, это;
ἀϰούσας ταῦτα τάδε εἶπεν – услышав это, он сказал следующее, (п. 2.12);
οὗτος, τὶ ποεῖς; –  ты, что делаешь? (п. 2.12). 

_Swetlana

Π
παιδεύομαι τὰ ϰαλὰ τέϰνα – я стараюсь воспитать хороших детей.

παρά   
gen.  от  παρὰ σοῦ – от тебя;
dat.    у  παρὰ σοῖ – у тебя;
acc.    к  παρὰ σέ – к тебе.

παρέχει τῷ νέῳ πόνον – доставляет юноше труд.

πάσχω πόνους – претерпеваю тяготы.

πέμπω τὴν φυλαϰὴν εἰς τὴν ϰώμην – отправляю стражу в деревню;
π. ἐπί τινα –  посылать за кем-л.; π. ἐπὶ βοήθειαν – посылать за помощью;
π. πρός и παρά τινα –  посылать к кому-л.;

περί
gen.
вокруг, около, о (в переносном смысле):
περὶ τῶν ἄθλων – о подвигах;
περὶ τῶν Περσῶν – о персах;
τοῦ πέρι; (Plat.) – насчёт чего?
из-за, за (в переносном смысле):
ἐφοβοῦντο περὶ τῆς χώρας – они боялись за страну;
dat. в поэзии в значениях 'возле, вследствие';
acc.
около, вокруг (в местном значении);
περὶ τὸ στρατόπεδον – вокруг лагеря;
у, около, рядом:
περὶ τὴν νὴσον – около острова;
около (во временном значении):
περὶ τὰ Τρωϊϰά – около времени Троянской войны (букв. Троянских событий);
около, относительно, приблизительно (в переносном смысле):
περὶ τοὺς νέους – относительно молодежи;
περὶ τοὺς διαϰοσίους – около двухсот.
 

πιστεύω αὐτῷ – верю ему;
οἱ δημαγογοὶ οὕτω δείνοι λέγειν εἱσὶν ὥστε τὸν δῆμον αὐτοῖς πιστέυειν – демагоги настолько искусны в речах, что народ верит им, accusativus cum infinitivo (п. 9.6);
Τίς  ἐπίστευεν ἄν μοι τότε; – Кто мне мог бы верить тогда?

πρὸ τοῦ οἴϰου – перед домом.

πρός   
gen.  приближение, касание, свойство, отношение:
οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξνς τάδε – это не к вашей славе;
πρὸς μητρὸς πάππος – дед со стороны матери;
ἀκούσατέ μου πρὸς τῶν θεῶν – выслушайте меня (при) ради богов;
αἱ πρὸς θαλλάτῃ πόλεις – города (при) около моря; 
πρὸς τούτῳ ϰαὶ πανοῦργός ἐστι – при этом он (ещё) и мошенник.
acc.  приближение (в местном, временном и переносном значениях):
ἥκομεν πρὸς σέ/ποταμόν/ἑσπέραν – мы пришли к тебе/реке/вечеру;
πόλεμος πρὸς Λαϰεδαιμόνιους – война со спартанцами;
τὰ πρὸς τὸν πόλεμον – то, что относится к войне;
πρὸς πολλοὺς Ἑλληνιϰοὺς δεσπότας – ко многим греческим правителям;
λέγω πρὸς ὑμᾶς – говорю вам;
πρὸς τί ταῦτα λέγεις; – к чему (для чего) ты это говоришь?

_Swetlana

Σ
σὺν   
dat.     вместе с кем (чем)-либо:                           
σὺν ὅπλοις – при оружии, с оружием;
ἧϰε σὺν τῷ ἀδελφῷ – он пришёл вместе с братом
σὺν τῷ ϰαλῷ ἁνθρώπῳ – с хорошим человеком.
ὁ στρατευγὸς ϰαὶ οἱ σὺν αὐτῷ – стратег и те, кто с ним (его люди).

σῴζω αὐτοὺς (ἀπό, ἔϰ) τινος – спасать их от кого(чего)-л.;
σωθῆναι ϰαϰῶν (Eur.) – спастись от бед.

στρατεύω ὑπὲρ τῶν οἰϰείων – воюю за родичей.

Τ
τίθημι τινά (τί) – класть, полагать, размещать, ставить кого -л. (что-л.);
εἴς τι,  ἔν τινι,  ἐπι τι (или τινος),  πρόσ τινι (τι), πάρα τι;
считать, предпочитать
πρόσθεν τινὸς τιθέναι τι – предпочитать что-л. чему-л.;
ὕστερόν τινος τιθέναι τι – считать ниже, маловажнее.

τοῦ
ὁ (υἱὸς) τοῦ Φιλίππου – сын Филиппа; ὁ τοῦ Ἡφάιστου – (храм) Гефеста;
τὰ (ἔργα) τοῦ στρατηγοῦ – обязанности полководца;
τὰ Ἀλεξάνδρου – подвиги Александра, genitivus possessivus, (п. 12.6_а).

τὸν νοῦν ἔτρεπεν ἐπὶ τοὺς ἀρχαίους μύθους – повернулся умом на почве древних мифов.


_Swetlana

Υ
οἱ μαχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας – сражающиеся за свободу.

ὑπέρ (лат. super)
gen. поверх, сверху, над; за, по ту сторону; за, ради, для:ὑπὲρ ἡμῶν – над нами;
ὑπὲρ πόντου – за морем;
ὑπὲρ φίλων – ради друзей;
acc. сверх, выше (переносном смысле):
ὑπὲρ βίαν – сверх силы.

ὑπὸ   
gen.  из-под, под (перен. зн.)  ὑπὸ γῆς – под землёй;
gen.  от (причина)  ὑπὸ λιμοῦ – из-за голода;
gen.  агенс при пасс. залоге  ἡ χώρα ὑπὸ τῶν πολεμίων διηρπάζετο – страна разграблялась врагами;
gen.  агенс при отглагольном прил.,πεμπτὸς ὑπ' ἐμοῦ – посланный мною, п. 17.13.
dat.   под чем (в местном и переносном значении);
ὑπὸ τῷ οὐρανῷ – под небом;
ὑπὸ τῷ ἱματίῳ    – под плащом;
ὑπ' Ἀθηναῖοις – под властью афинян.
acc.  под чем или подо что (в местном, временном и переносном значении):
ὑπὸ τὸ δένδρον – под дерево;
ὑπὸ τὸν ἥλιον (ὑπὸ τῷ ἡλίῳ) – под солнцем;
ὑφ' ἑσπέραν – под вечер;
ὑπὸ τοὺς Πέρσάς – под (властью) персов.
πολλοὶ Πέρσαι ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἀϰοντίοις ἐτιτρώσϰοντο – многие персы афинянами дротиками были ранены, dativus instrumenti, п. 15.9.

Φ
φέρω τί (τινά) – нести, носить что-л. (кого-л.);
(в переносном смысле) χάριν φέρειν τινί – оказывать кому-л. милость, угождать;
ϰαρπὸν φέρειν ἔν τινι (Xen.) давать плоды (результаты) в чём-л.

τοῦς μὲν φεύγω, τοὺς δὲ οὔ – одних избегаю, других нет.

φιλῶ σε – люблю тебя.

φοβέομαι
Придаточные изъяснительные предложения после глаголов со значением «бояться» verba timendi, п. 20.10:
Ἐφοβούμην, μὴ τοῦτο οὐ πράξῃ (πράξαι). – Я боялся, что он это сделает;
Ἐφοβούμην, μὴ τοῦτο οὐ πράξῃ. – Я боялся, что он этого не сделает.

φῠλάττω τοῦς ἀγρούς – охраняю поля;
φυλάττεσθαι τὸ θηρίον – остерегаться зверя.

Χ
χᾰλεπαινω τινί – сердиться на кого-л. или что-л.;
χ. ἐπὶ τινί, πρός τινα (или τι)– быть раздражённым кем (чем)-либо;
χ. τινί τινι и τινί τινος – негодовать на кого-л. за что-л.

χάριν ставится обычно после имени:
Χριστοῦ χάριν – Христа ради.

τί χρή με στέγειν ἢ τί λέγειν; (Soph.) – что мне (нужно) скрыть и что сказать?;
χρῆν (= ἔχρην) impf. к χρή; (= χρῆναι) inf. к χρή:
χρῆν γὰρ Κανδαύλῃ γενέσθαι κακῶς (Her.) –  ибо Кандавлу суждено было плохо кончить.

πολὺν (μακρὸν) χρόνον – в течение долгого времени, accusativus temporis, (п. 8.5);
ἐπὶ χρόνον – на некоторое время;
ἀπ' ἀρχαίου χρόνου – с давнего времени;
(ἐν) χρόνῳ –  со временем, dativus temporis, (п. 14.5).