Colloquium 16

Автор _Swetlana, 04 июля 2022, 22:31

« назад - далее »

_Swetlana

Коллоквиум взят hīc


Аудио Colloquium 16 - L. Amadeus Ranierius

at – но, же, с другой стороны, тогда как, что же касается; однако, наоборот, всё же, напротив, но по крайней мере, зато
atque = ac – и, а также, и потом

acc. mē, tē, sē
dat. mihi, tibi, sibi

antequam, ante-quam – (conj.)прежде чем, до того как
reveniō, revenīre – приходить назад, возвращаться
quiēs, ētis – покой, отдых; сон; мир, спокойствие
id quod – то, что

Col16_1.png

COLLOQUIUM SEXTUM DECIMUM
Persōnae: Dōrippa, Lepidus, Lȳdia, Mēdus


Māne est. Urbs Rōma prīma lūce sōlis orientis illūstrātur. Ventus frīgidus ā montibus flāre incipit.
Dōrippa, amīca Lȳdiae, ē lectō surgit et fenestram aperit. In viā īnfrā fenestram Lepidum advenīre videt.
Lepidus, quī multās rosās sēcum fert, ad cubiculum Dōrippae ascendit atque intrāns "Salvē" inquit, "amīca mea!"
Dōrippa eum nōn salūtat.

Lepidus: "Ecce rosās quās tibi afferō, Dōrippa, rosa mea! Accipe hās rosās ab amicō tuō!"
Dōrippa tacita Lepidum intuētur neque locō sē movet.
Lepidus: "Nōnne rosae tē dēlectant?"
Dōrippa rosās manū capit et ad terram iacit!
Lepidus: "Quid agis, Dōrippa? Cūr rosās pulchrās ad terram iacis?"
Dōrippa: "Eās rosās dā amīcae tuae!"
Lepidus: "At rosās amīcae meae dō."
Dōrippa: "Nōn sum ego amīca tua."
Lepidus: "Quid audiō?"
Dōrippa: "Id quod vērum est."
Lepidus: "Sed ego tē amō, Dōrippa."
Dōrippa: "Tū nōn mē, sed ancillam amās."
Lepidus: "Quid dīcis?"
Dōrippa: "Dicō 'nōn mē, sed ancillam ā tē amārī' ."
Lepidus: "Quam ancillam dicis?"
Dōrippa: "Eam ancillam fōrmōsam cum quā ambulāre solēs."
Lepidus: "Ego nōn soleō ambulāre cum ancillā."
Dōrippa: "Putāsne mē oculōs nōn habēre? In mediā viā ancillae ōscula dās! "
Lepidus: "Dēsine mē accūsāre, Dōrippa! Ea fēmina quam tū 'ancillam' dīcis nōn ancilla, sed . . . soror mea est."
Dōrippa: "Vērum nōn dīcis. Tibi soror nūlla est. Sed mihi est frāter magnus quī tē pulsāre potest! " Dōrippa 'sibi frātrem esse' dīcit – id quod vērum nōn est!
Lepidus: "Ubi est ille frāter tuus?"
Dōrippa: "Hīc apud mē habitat."
Lepidus: "Id vērum nōn est. Ego frātrem tuum nōn timeō! "
Dōrippa: "Nec frāter meus tē timet. Iam discēde, Lepide, antequam ille revenit!"

Col16_2.png

Dum Dōrippa loquitur, aperītur ōstium, atque Lȳdia cum Mēdō cubiculum intrat. Lȳdia et Mēdus Dōrippam salūtant et ab eā salūtantur, Lepidō spectante.
Dōrippa sē ad Lepidum vertit et
"Ecce frāter meus" inquit "quī cum amīca suā venit!"
Mēdus: "Quid dicīs?"
Dōrippa: "Sūme rosās tuās, Lepide, atque abī, antequam frāter meus tē per fenestram iacit!"
Lepidus, quī Mēdum virum magnum et fortem atque fenestram apertam videt, statim per ōstium ēgreditur neque rosās sēcum fert. Dōrippa autem rosās sūmit eāsque per fenestram iacit in viam!
Lȳdia: "Quid agis, Dōrippa? Cūr amīcum tuum abīre iubēs ac rosās per fenestram iacis?"
Dōrippa: "Is amīcus meus iam nōn est."
Mēdus: "Cūr mē 'frātrem tuum' appellās?"
Dōrippa: "Quia Lepidus frātrem meum verētur."
Lȳdia: "Sed tibi nūllus est frāter, Dōrippa."
Dōrippa: "Nec Lepidō soror est! Ille dīcit 'sibi sorōrem esse', ergō ego 'mihi frātrem esse' dīcō! "
Lȳdia: "Cūr Lepidus dīcit 'sorōrem sibi esse' ?"
Dōrippa: "Quia nōn mē, sed aliam fēminam amat. Eam fēminam 'sorōrem suam esse' dīcit – id quod vērum nōn est."
Hoc dīcēns Dōrippa lacrimās tenēre nōn potest. Lȳdia amīcam lacrimantem complectitur atque cōnsōlārī conatur.
Lȳdia: "Dēsine lacrimāre, Dōrippa mea! Gaudē quod ille vir improbus tē nōn amat!"
Dōrippa: "Omnēs virī sunt improbī!"
Lȳdia: "Nōn omnēs, Dōrippa. Aspice Mēdum: is est vir probus atque vērus amīcus, quī amīcam suam nōn relinquit."
Dōrippa Mēdum aspicit, tum ad Lȳdiam sē vertēns "Et tū" inquit "es fēmina proba atque vēra amīca, quae nōn relinquis amīcam tuam. – Sed quid hodiē māne ad mē venīs?"
Lȳdia: "Veniō quia mihi necesse est Rōmā proficīscī cum amīcō meō. In portū Ōstiēnsī bona nāvis nōs opperītur, atque ventus secundus est."
Dōrippa: "Ergō tū quoque mē relinquis ! Iam neque amīcum neque amīcam Rōmae habeō."
Lȳdia: "Multae aliae amīcae sunt tibi, Dōrippa. Ego omnēs amīcās meās Rōmanās relinquō."
Dōrippa: "Sed cūr necesse est tē Rōmā proficīscī atque amicās tuās relinquere? Id tē interrogō."
Lȳdia: "Quia amīcus meus mē Rōmae relinquere nōn vult. Necesse est enim Mēdum Rōmā fugere, quia dominus eius hīc eum reperīre potest. In Italiā quiētī vīvere nōn possumus, quod Mēdus dominum suum sevērum metuit."
Mēdus: "Ego nūllum dominum metuō nec Rōmā fugiō! "
Lȳdia: "Sed necesse est nōs Rōmā profiscīscī."
Mēdus: "Vērum dīcis: necesse est nōs simul in patriam nostram redīre."
Dōrippa: "Quae est patria vestra?"
Lȳdia: "Est Graecia. Mēdus in Graeciam, patriam suam, redīre vult, itaque necesse est mē simul in Graeciam īre, quae mea quoque patria est; neque enim sine amīcō meō vīvere possum."
Mēdus: "Age, venī mēcum, Lȳdia! Tempus est abīre."
Lȳdia amīcae suae ōsculum fert et "Doleō" inquit "quod mihi necesse est tē relinquere, mea Dōrippa. Bene vīve valēque!"
Mēdus: "Valē, Dōrippa! "
Dōrippa: "Et vōs valēte! Bene nāvigāte! "
Exit Mēdus, Lȳdia sequente.


_Swetlana

1. Dōrippa: "Putāsne mē oculōs nōn habēre?"

Accūsātīvus cum īnfīnītīvō - этот оборот состоит из винительного падежа существительного или местоимения и инфинитива глагола, которые соотносятся между собой как логическое подлежащее (accusatīvus) и логическое сказуемое (īnfīnītīvus). Accusatīvus cum īnfīnītīvō служит сложным дополнением к управляющему им глаголу и соответствует по значению придаточному предложению дополнительному. Напр.:
Putō frātrem dormīre. - Я думаю, что брат спит.
От глагола putō зависит оборот асс. с. inf. fratrem dormīre, являющийся сложным дополнением. В нем аккузатив frātrem - логическое подлежащее, а инфинитив dormīre - логическое сказуемое.

Частный случай употребления accūsātīvus cum īnfīnītīvō

Если инфинитивный оборот входит в состав определительного или вопросительного придаточного предложения, то при переводе на русский язык:
- управляющий глагол переводится вводным словом или предложением;
- определительное или вопросительное придаточное предложение переводится главным предложением.
Например:
Quem hominum fēlīcissimum esse putās? – Кто, по-твоему, самый счастливый из людей?
Dōrippa: "Putāsne mē oculōs nōn habēre? – По-твоему, у меня нет глаз?

2. Dōrippa: "Tū nōn mē, sed ancillam amās." – Ты не меня, а рабыню любишь.
    Dōrippa: "Dicō 'nōn mē, sed ancillam ā tē amārī'."


Accusatīvus cum īnfīnītīvō употребляется при глаголах со следующим значением говорить, утверждать (verba dīcendī): dīcō - говорить, narrō - рассказывать, respondeō - отвечать, scrībō - писать, trādō - передавать (в значении сообщать, говорить), aiō - утверждать, negō - отрицать и т. п.
На русский язык оборот переводится придаточным дополнительным предложением с союзами что, чтобы, причём винительный падеж передается именительным падежом, а неопределённая форма – личной формой.
Pater videt fīlium librum legere. – Отец видит, что сын читает книгу.
Pater videt librum ā fīliō legī. – Отец видит, что книга читается сыном.

Аналогично:
Dicō tē ancillam amāre. – Говорю, что ты любишь рабыню.
Dicō ancillam ā tē amārī. – Говорю, что рабыня тобой любима (букв. любится).
Dōrippa: "Dicō 'nōn mē, sed ancillam ā tē amārī'." – Говорю, что тобой любима не я, а рабыня.


3. Dōrippa 'sibi frātrem esse' dīcit – id quod vērum nōn est!

Частный случай употребления accūsātīvus cum īnfīnītīvō
При совпадении подлежащего управляющего глагола, стоящего в 3-м лице, и логического подлежащего оборота для его выражения употребляется возвратное местоимение в acc. .
Pater fīliō dixit, sē errāvisse. –  Отец сказал сыну, что он  (отец) ошибся.

Datīvus possessīvus (дательный притяжательный), употребляемый при глаголе esse, обозначает лицо (предмет), у которого что-либо (подлежащее называет, что именно) есть или отсутствует. В русском языке ему соответствует родительный падеж с предлогом у.
Liber mihi (dat.) est (у меня есть книга) = librum habeō ( я имею книгу).
Liber mihi nōn est. = Librum nōn habeō (у меня нет книги).
Mārcō (dat.) ūna soror est. = Mārcus ūnam sorōrem habet (у Марка есть сестра).

Аналогично:
Dōrippa: "Mihi frāter est". – У меня есть брат.
Dōrippa 'sibi frātrem esse' dīcit – id quod vērum nōn est! – Дориппа говорит, что у неё есть брат, это неправда. 

4. Lepidō spectante – в то время как Лепид (на них) смотрит / на глазах у Лепида.

_Swetlana

#2
COLLOQUIUM SEXTUM DECIMUM – ДИАЛОГ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
Persōnae: Dōrippa, Lepidus, Lȳdia, Mēdus – Действующие лица: Дориппа, Лепид, Лидия, Медей

Māne est. Urbs Rōma prīma lūce sōlis orientis illūstrātur. Ventus frīgidus ā montibus flāre incipit. – Утро. Город Рим освещается первыми лучами солнца. С гор начинает дуть холодный ветер.
Dōrippa, amīca Lȳdiae, ē lectō surgit et fenestram aperit. In viā īnfrā fenestram Lepidum advenīre videt. – Дориппа, подруга Лидии, встает с постели и открывает окно. Она видит, что под окном по дороге идёт Лепид.
Lepidus, quī multās rosās sēcum fert, ad cubiculum Dōrippae ascendit atque intrāns "Salvē" inquit, "amīca mea!" – Лепид, который несёт с собой много роз, поднимается в спальню Дориппы и, входя: «Здравствуй, – грит, – моя подруга!»
Dōrippa eum nōn salūtat. – Дориппа с ним не здоровается.
Lepidus: "Ecce rosās quās tibi afferō, Dōrippa, rosa mea! Accipe hās rosās ab amicō tuō!" – Л: «Взгляни на розы, которые несу тебе, Дориппа, моя роза! Прими эти розы от друга твоего!»
Dōrippa tacita Lepidum intuētur neque locō sē movet. – Дориппа молча пристально смотрит на Лепида, но не двигается с места.
Lepidus: "Nōnne rosae tē dēlectant?" – Л: «Разве розы тебе не нравятся?»
Dōrippa rosās manū capit et ad terram iacit! – Дориппа берёт в руку розы и бросает на землю!
Lepidus: "Quid agis, Dōrippa? Cūr rosās pulchrās ad terram iacis?" –Л: «Что делаешь, Дориппа? Зачем бросаешь на землю красивые розы?»
Dōrippa: "Eās rosās dā amīcae tuae!" – Д: «Отдай эти розы своей подруге!»
Lepidus: "At rosās amīcae meae dō." – Л: «Но я и даю розы моей подруге».
Dōrippa: "Nōn sum ego amīca tua." – Д: «Не я твоя подруга».
Lepidus: "Quid audiō?" – Л: «Что слышу?»
Dōrippa: "Id quod vērum est." – Д: «То, что правда».
Lepidus: "Sed ego tē amō, Dōrippa." – Л: «Но я люблю тебя, Дориппа».
Dōrippa: "Tū nōn mē, sed ancillam amās." – Д: «Ты любишь не меня, а рабыню».
Lepidus: "Quid dīcis?" – Л: «Что говоришь?»
Dōrippa: "Dicō 'nōn mē, sed ancillam ā tē amārī'." – Д: «Говорю, что не я, а рабыня тобой любима».
Lepidus: "Quam ancillam dicis?" – Л: «О какой рабыне говоришь?»
Dōrippa: "Eam ancillam fōrmōsam cum quā ambulāre solēs." – Д: «Той красивой рабыне, с которой обычно гуляешь».
Lepidus: "Ego nōn soleō ambulāre cum ancillā." – Л: «Я обычно не гуляю с рабынями».
Dōrippa: "Putāsne mē oculōs nōn habēre? In mediā viā ancillae ōscula dās!" – Д: «Считаешь меня слепой? (или По-твоему, у меня глаз нет?) Целуешь рабыню посреди дороги!»
Lepidus: "Dēsine mē accūsāre, Dōrippa! Ea fēmina quam tū 'ancillam' dīcis nōn ancilla, sed . . . soror mea est." – Л: «Перестань обвинять меня, Дориппа! Та женщина, которую ты называешь рабыней, не рабаня, а... сестра моя».
Dōrippa: "Vērum nōn dīcis. Tibi soror nūlla est. Sed mihi est frāter magnus quī tē pulsāre potest! " Dōrippa 'sibi frātrem esse' dīcit – id quod vērum nōn est! – Д: «Говоришь неправду. У тебя нет никакой сестры. А вот у меня есть старший брат, который может тебя побить».
Lepidus: "Ubi est ille frāter tuus?" – Л: «Где тот твой брат?»
Dōrippa: "Hīc apud mē habitat." – Д: «Здесь, рядом со мной живёт».
Lepidus: "Id vērum nōn est. Ego frātrem tuum nōn timeō! " – Л: «Это неправда. Я не боюсь твоего брата!»
Dōrippa: "Nec frāter meus tē timet. Iam discēde, Lepide, antequam ille revenit!" – Д: «И брат мой тебя не боится. Теперь уходи, Лепид, до его возвращения!»
Dum Dōrippa loquitur, aperītur ōstium, atque Lȳdia cum Mēdō cubiculum intrat. Lȳdia et Mēdus Dōrippam salūtant et ab eā salūtantur, Lepidō spectante. – В то время как Дориппа говорит, открывается дверь, и Лидия с Медеем входят в спальню. Лидия и Медей приветствуют Лидию и ею приветствуются, в то время как Лепид смотрит.
Dōrippa sē ad Lepidum vertit et "Ecce frāter meus" inquit "quī cum amīca suā venit!" – Дориппа поворачивается к Лепиду и: «Вот мой брат, – грит, – который идёт со своей подругой!»
Mēdus: "Quid dicīs?" – М: «Что говоришь?»
Dōrippa: "Sūme rosās tuās, Lepide, atque abī, antequam frāter meus tē per fenestram iacit!" – Д: «Возьми свои розы, Лепид, и затем уходи, пока мой брат не выбросил тебя в окно!»
Lepidus, quī Mēdum virum magnum et fortem atque fenestram apertam videt, statim per ōstium ēgreditur neque rosās sēcum fert. Dōrippa autem rosās sūmit eāsque per fenestram iacit in viam! – Лепид, который видит, что Медей муж большой и сильный и окно открыто, немедленно уходит в дверь и не берёт с собой розы. Дориппа же берёт розы и бросает их в окно на дорогу!
Lȳdia: "Quid agis, Dōrippa? Cūr amīcum tuum abīre iubēs ac rosās per fenestram iacis?" – Лидия: «Что делаешь, Дориппа? Почему велишь уйти своему другу и ещё бросаешь розы в окно?»
Dōrippa: "Is amīcus meus iam nōn est." – Д: «Он не друг мой».
Mēdus: "Cūr mē 'frātrem tuum' appellās?" – М: «Почему называешь меня своим братом?»
Dōrippa: "Quia Lepidus frātrem meum verētur." – Д: «Потому что Лепид боится моего брата».
Lȳdia: "Sed tibi nūllus est frāter, Dōrippa." – Лидия: «Но у тебя нет брата, Дориппа».
Dōrippa: "Nec Lepidō soror est! Ille dīcit 'sibi sorōrem esse', ergō ego 'mihi frātrem esse' dīcō! " – Д: «И у Лепида нет сестры! Он говорит, что у него есть сестра, поэтому я говорю, что у меня есть брат!»
Lȳdia: "Cūr Lepidus dīcit 'sorōrem sibi esse' ?" – Лидия: «Почему Лепид говорит, что у него есть сестра?»
Dōrippa: "Quia nōn mē, sed aliam fēminam amat. Eam fēminam 'sorōrem suam esse' dīcit – id quod vērum nōn est." – Д: «Потому что он любит не меня, а другую женщину. Про ту женщину говорит, что она его сестра, что неправда».
Hoc dīcēns Dōrippa lacrimās tenēre nōn potest. Lȳdia amīcam lacrimantem complectitur atque cōnsōlārī conatur. – Говоря это, Дориппа не может сдержать слёзы. Лидия обнимает плачущую подругу и пытается утешить.
Lȳdia: "Dēsine lacrimāre, Dōrippa mea! Gaudē quod ille vir improbus tē nōn amat!" – Лидия: «Хватит плакать, моя Дориппа! Радуйся, что тот недостойный мужчина нелюбит тебя!»
Dōrippa: "Omnēs virī sunt improbī!" – Д: «Все (мужики козлы) мужчины недостойные!»
Lȳdia: "Nōn omnēs, Dōrippa. Aspice Mēdum: is est vir probus atque vērus amīcus, quī amīcam suam nōn relinquit." – Лидия: «Не все, Дориппа! Посмотри на Медея: он достойный муж и верный друг, который не бросит свою подругу».
Dōrippa Mēdum aspicit, tum ad Lȳdiam sē vertēns "Et tū" inquit "es fēmina proba atque vēra amīca, quae nōn relinquis amīcam tuam. – Sed quid hodiē māne ad mē venīs?" – Дориппа смотрит на Медея, затем, поворачиваясь к Лидии: «И ты, –грит, – правильная женщина и верная подруга, потому что не оставляешь своего друга. – Но зачем идёшь ко мне сегодня утром?»
Lȳdia: "Veniō quia mihi necesse est Rōmā proficīscī cum amīcō meō. In portū Ōstiēnsī bona nāvis nōs opperītur, atque ventus secundus est." – Лидия: «Иду, потому что мне нужно уезжать из Рима с моим другом. В порту Остии нас дожидается хороший корабль, и ещё попутный ветер».
Dōrippa: "Ergō tū quoque mē relinquis ! Iam neque amīcum neque amīcam Rōmae habeō." – Д: «Значит, и ты меня оставляешь! Теперь в Риме у меня нет ни друга, ни подруги».
Lȳdia: "Multae aliae amīcae sunt tibi, Dōrippa. Ego omnēs amīcās meās Rōmanās relinquō." – Лидия: «У тебя есть много других подруг. Я оставляю всех моих римских подруг».
Dōrippa: "Sed cūr necesse est tē Rōmā proficīscī atque amicās tuās relinquere? Id tē interrogō." – Д: «Но почему тебе нужно уехать из Рима и оставить всех твоих подруг? Вот что тебя спрашиваю».
Lȳdia: "Quia amīcus meus mē Rōmae relinquere nōn vult. Necesse est enim Mēdum Rōmā fugere, quia dominus eius hīc eum reperīre potest. In Italiā quiētī vīvere nōn possumus, quod Mēdus dominum suum sevērum metuit." – Лидия: «Потому что друг мой не хочет оставить меня в Риме. Необходимо ведь Медею бежать из Рима, потому что его хозяин может найти его здесь. В Италии мы не можем жить в спокойствии, потому что Медей опасается своего сурового хозяина».
Mēdus: "Ego nūllum dominum metuō nec Rōmā fugiō! " – М: «Я не боюсь никакого хозяина и не бегу из Рима!»
Lȳdia: "Sed necesse est nōs Rōmā profiscīscī." – Лидия: «Но необходимо нам уехать из Рима».
Mēdus: "Vērum dīcis: necesse est nōs simul in patriam nostram redīre." – М: «Правду говоришь, необходимо нам вместе вернуться на нашу родину».
Dōrippa: "Quae est patria vestra?" – Д: «Какая родина ваша?»
Lȳdia: "Est Graecia. Mēdus in Graeciam, patriam suam, redīre vult, itaque necesse est mē simul in Graeciam īre, quae mea quoque patria est; neque enim sine amīcō meō vīvere possum." – Лидия: «Греция. Медей хочет вернуться на свою родину Грецию, поэтому необходимо мне вместе ехать в Грецию,  которая и моя родина тоже; ибо не могу жить без друга моего».
Mēdus: "Age, venī mēcum, Lȳdia! Tempus est abīre." – М: «Давай, иди со мной, Лидия! Пора уходить».
Lȳdia amīcae suae ōsculum fert et "Doleō" inquit "quod mihi necesse est tē relinquere, mea Dōrippa. Bene vīve valēque!" – Лидия целует свою подругу и: «Сожалею, – грит, – что мне необходимо тебя оставить, моя Дориппа. Живи хорошо и прощай!»
Mēdus: "Valē, Dōrippa! " – М: «Прощай, Дориппа!»
Dōrippa: "Et vōs valēte! Bene nāvigāte!" – Д: «И вы прощайте! Хорошего плавания!»
Exit Mēdus, Lȳdia sequente. – Уходит Медей, в то время как Дориппа следует за ним.