Colloquium 23

Автор _Swetlana, 03 сентября 2022, 23:56

« назад - далее »

_Swetlana


Col23_1.png 

Аудио Colloquium 23 - L. Amadeus Ranierius

COLLOQUIUM VĪCĒSIMUM TERTIUM
Persōnae: Iānitor, Tlēpolemus, Dāvus


In vīllā Iūliī Tlēpolemus, postquam epistulam iānitōrī trādidit, intrā forēs respōnsum Iūliī exspectat. Canis īrātus dentēs ostendit ac fremit. Tabellārius vērō canem vīnctum nōn timet.
Paulō post redit iānitor
. "Epistulam" inquit "dominō trādidī; ille mē dīmīsit sine respōnsō. Necesse est tē respōnsum opperīrī."
Tlēpolemus: "Sed erō meō prōmīsī 'mē brevī tempore reditūrum esse.' Neque enim aliōs habet servōs."
Iānitor: "Quis est iste dominus pauper cui ūnus servus est?"
Tlēpolemus: "Est Diodōrus, lūdī magister. Certē nōn dīves est erus meus, sed vir doctus est, quī multōs librōs habet et Latīnōs et Graecōs."
Iānitor: "Sed magnī pretiī sunt librī. Quōmodo pauper magister tot librōs emere potest?"
Tlēpolemus: "Erus meus nec uxōrem nec līberōs habet. Nōn multum eī necessārium est, nec vērō sine librīs potest vīvere. Cum puerōs nōn docet, librōs legit philosophōrum Graecōrum. Nōn putō eum umquam ante mediam noctem dormītum īre."
Iānitor: "Ego sine librīs bene vīvō, neque enim legere sciō. Tūne scīs Graecē legere?"
Tlēpolemus: "Sciō nōmina litterārum: alpha, bēta, gamma..."
Iānitor: "Nōlī: mihi Graece loquī! Eam linguam nōn intellegō."
Tlēpolemus: "Graecē nec loquī nec legere sciō, sed sciō Latīnē legere."
Iānitor: "Ergō lege mihi id quod in solō īnscrīptum est īnfrā hanc īmāginem."
Tlēpolemus: "C-A ca, V-E vē: ca-vē, C-A ca, N-E-M nem: ca-nem: (v littera dīcitur 'ū') cavē canem!"
Iānitor: "Profectō vir doctus es !"
Tlēpolemus: "Nōn tam doctus quam erus meus. Nēmō mē legere docuit; sed saepe Diodōrum puerōs docentem audiō, ita litterās et syllabās discō."
Iānitor: "Meus quoque dominus est vir doctus, ego vērō servus indoctus sum ac stultus. Litterās Latīnās nesciō. Dominus dīcit 'mē tam stultum esse quam canem meum!
Tlēpolemus: "Fortasse nōn tam stultus est canis tuus: certē ūnam litteram scit."
Iānitor: "Quam litteram?"
"Canis īrātus R litteram plānius dīcit quam homō" inquit Tlēpolemus baculum tollēns, "Audī!"
Canis rūrsus fremere incipit: "Rrrr!" Tum vērō, tonitrū territus, post iānitōrem recēdit atque ululāre incipit: "Uuuū!"
"Atque canis territus tam pIānē dīcit litteram V" inquit iānitor, "Sed stultus est quod tonitrū terrētur."
Tlēpolemus: "Nōn stultus, sed prūdēns est quī tonitrum metuit."
Exit Dāvus ex ātriō; quī tabellārium cōnspiciēns "Quārē hīc manēs?" inquit, "Quid exspectās?"
Tlēpolemus: "Respōnsum exspectō dominī tuī."
Dāvus: "Tempus perdis. Tibi respōnsum nōn dabitur hodiē, crās magistrō dabitur ā Marcō. Quīn hinc discēdis? Num quid vīs?"
"Nōlō plūs temporis perdere. Redeō ad dominum meum. Valēte!" inquit Tlēpolemus, atque ab iīs discēdit.

_Swetlana

#1
COLLOQUIUM VĪCĒSIMUM TERTIUM - ДИАЛОГ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
Persōnae: Iānitor, Tlēpolemus, Dāvus - Действующие лица: Привратник, Тлеполем, Дав

In vīllā Iūliī Tlēpolemus, postquam epistulam iānitōrī trādidit, intrā forēs respōnsum Iūliī exspectat. Canis īrātus dentēs ostendit ac fremit. Tabellārius vērō canem vīnctum nōn timet.
Paulō post redit iānitor. "Epistulam" inquit "dominō trādidī; ille mē dīmīsit sine respōnsō. Necesse est tē respōnsum opperīrī." - На вилле Юлия Тлеполем, после того как передал письмо привратнику, ожидает ответ Юлия у ворот. Рассерженный пёс показывает зубы и рычит. Гонец же не боится привязанную собаку.
Немного погодя возвращается привратник. "Письмо, - грит, - хозяину передал; от отослал меня без ответа. Тебе нужно ожидать ответа. 
Tlēpolemus: "Sed erō meō prōmīsī 'mē brevī tempore reditūrum esse.' Neque enim aliōs habet servōs." - Т.: "Но я обещал моему хозяину, что скоро вернусь. Ведь у моего хозяина нет других рабов".
Iānitor: "Quis est iste dominus pauper cui ūnus servus est?" - П.: "Кто тот бедный хозяин, у которого один раб?"
Tlēpolemus: "Est Diodōrus, lūdī magister. Certē nōn dīves est erus meus, sed vir doctus est, quī multōs librōs habet et Latīnōs et Graecōs." - Т.: "Диодор, школьный учитель. Конечно, мой хозяин не богат, но учёный муж, у которого много книг и латинских, и греческих".
Iānitor: "Sed magnī pretiī sunt librī. Quōmodo pauper magister tot librōs emere potest?" - П.: "Но книги стоят очень дорого. Как бедный учитель может купить столько книг?"
Tlēpolemus: "Erus meus nec uxōrem nec līberōs habet. Nōn multum eī necessārium est, nec vērō sine librīs potest vīvere. Cum puerōs nōn docet, librōs legit philosophōrum Graecōrum. Nōn putō eum umquam ante mediam noctem dormītum īre." - Т.: "У моего господина нет ни жены, ни детей. Не так много ему нужно, да и он не может жить без книг. Когда не учит мальчиков, читает книги греческих философов. Не думаю, что он когда-либо идёт спать раньше полуночи".
Iānitor: "Ego sine librīs bene vīvō, neque enim legere sciō. Tūne scīs Graecē legere?" - П.: "Я хорошо живу без книг, потому что не умею читать. Ты умеешь читать по-гречески?"
Tlēpolemus: "Sciō nōmina litterārum: alpha, bēta, gamma . . . " - Т.: "Знаю только названия букв: альфа, бета, гамма..."
Iānitor: "Nōlī mihi Graece loquī! Eam linguam nōn intellegō." - П.: "Не говори со мной по-гречески! Я не понимаю этот язык".
Tlēpolemus: "Graecē nec loquī nec legere sciō, sed sciō Latīnē legere." - Т.: "По-гречески не умею ни читать, ни говорить, но умею читать по-латински".
Iānitor: "Ergō lege mihi id quod in solō īnscrīptum est īnfrā hanc īmāginem." - П.: "Раз так, прочитай мне то, что написано на полу под этой картинкой".
Tlēpolemus: "C-A ca, V-E vē: ca-vē, C-A ca, N-E-M nem: ca-nem: v littera dīcitur 'ū' cavē canem!" - Т.: "Осторожно, собака!"
Iānitor: "Profectō vir doctus es !" - П.: "Конечно, ты муж учёный!"

_Swetlana

#2
Tlēpolemus: "Nōn tam doctus quam erus meus. Nēmō mē legere docuit; sed saepe Diodōrum puerōs docentem audiō, ita litterās et syllabās discō." - Т.: "Не такой учёный, как мой господин. Никто не учил меня читать; но часто слышу, как Диодор учит мальчиков, таким образом изучаю буквы и слоги".
Iānitor: "Meus quoque dominus est vir doctus, ego vērō servus indoctus sum ac stultus. Litterās Latīnās nesciō. Dominus dīcit 'mē tam stultum esse quam canem meum! - П.: "Мой господин тоже учёный муж, я же раб неучёный, а также глупый. Латинские буквы не знаю. Хозяин говорит, что я так же глуп, как моя собака! "
Tlēpolemus: "Fortasse nōn tam stultus est canis tuus: certē ūnam litteram scit." - Т.: "Возможно, твоя собака не так глупа: одну букву она, конечно, знает".
Iānitor: "Quam litteram?" - П.: "Какую букву?"
"Canis īrātus R litteram plānius dīcit quam homō" inquit Tlēpolemus baculum tollēns, "Audī!" - "Рассерженный пёс произносит букву Р лучше чем человек, - грит Тлеполем, поднимая палку. - Слушай!"
Canis rūrsus fremere incipit: "Rrrr! " Tum vērō, tonitrū territus, post iānitōrem recēdit atque ululāre incipit: "Uuuū!" - Собака снова начинает рычать: "Ррр!". А затем, испугавшись грома, уходит за привратника и начинает выть: "Уууу!"
"Atque canis territus tam pIānē dīcit litteram V " inquit iānitor, "Sed stultus est quod tonitrū terrētur." - "И ещё испуганная собака так чётко произносит букву У, - грит привратник, - но она глупа, потому что боится грома".
Tlēpolemus : "Nōn stultus, sed prūdēns est quī tonitrum metuit." - Т.: "Не глуп, но благоразумен тот, кто боится грома".
Exit Dāvus ex ātriō; quī tabellārium cōnspiciēns "Quārē hīc manēs?" inquit, "Quid exspectās?" - Выходит из атрия Дав; который, заметив гонца: "Почему здесь остаёшься? - грит. - Чего ждёшь?"
Tlēpolemus : "Respōnsum exspectō dominī tuī." - Т.: "Жду ответ твоего хозяина".
Dāvus : "Tempus perdis. Tibi respōnsum nōn dabitur hodiē, crās magistrō dabitur ā Marcō. Quīn hinc discēdis? Num quid vīs?" - Дав: "Теряешь время. Сегодня тебе не дадут ответа, завтра ответ будет дан учителю Марком. Почему отсюда не уходишь? Хочешь ли чего?"
"Nōlō plūs temporis perdere. Redeō ad dominum meum. Valēte!" inquit Tlēpolemus, atque ab iīs discēdit. - "Не буду больше терять время. Возвращаюсь к моему господину. Прощайте!" - грит Тлеполем, и затем уходит от них.

Utgarda Loki

Цитата: _Swetlana от 04 сентября 2022, 00:00Nōn putō eum umquam ante mediam noctem dormītum īre.
Не думаю, что он когда-либо идёт спать раньше полуночи.
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

_Swetlana

#4
Цитата: Utgarda Loki от 04 сентября 2022, 11:25
Цитата: _Swetlana от 04 сентября 2022, 00:00Nōn putō eum umquam ante mediam noctem dormītum īre.
Не думаю, что он когда-либо идёт спать раньше полуночи.
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Вроде во всех словарях и примерах перевода media nox - полночь  :donno:

Utgarda Loki

Цитата: _Swetlana от 04 сентября 2022, 14:06Вроде во всех словарях и примерах перевода media nox - полночь  :donno:
Не, я не спорю. Сами слова "полночь", "полдень" как бы намекают на середину.
Помню, у нас декретное время вводили в 20-х годах прошлого века. Да так и осталось. Может, в Мелкобритании тоже? Или у них сейчас какой-нить летнее время... Не знаю. Но эта разница в час между светилом и часами мне постоянно попадается, когда начинаю разбираться со всякими древними установлениями, касающимися времени (в Индии вообще мрак в средневековых трактатах, зачастую... чёрт ногу сломит). Потому и написал. Не всегда время в древнем мире можно уверенно перевести в современный формат.