CAPITULUM 25. THĒSEUS ET MĪNŌTAURUS

Автор _Swetlana, 04 октября 2022, 22:25

« назад - далее »

_SwetlanaВзято hīc


LINGUA LATĪNA PER SĒ ILLŪSTRĀTA
Familia Rōmāna by Hans H. Ørberg
Audio by Luke Amadeus Ranieri, i.e. ScorpioMartianus (youtube.com/c/ScorpioMartianus)

Аудио 25 Theseus et Minotaurus - L. Amadeus Ranierius

currus, ūs – экипаж, коляска, колесница
Trōiānus (f. Trōiāna, n. Trōiānum) – троянец
Trōia, Troiae – Троя
Crēta f. sg (gen. Crētae) – Крит
Athēniēnsis (n. athēniēnse) – афинский
Thēse͡us – Тесей
Mīnōtaurus – Минотавр
Daedalus (-os), ī – Дедал
moenia, ium (ōrum), n. – городские стены
labyrinthos, labyrintus – лабиринт
aedificium, ī – строение, здание
mors, mortis f. (abl. ē и ī) – смерть, кончина
expugnātio, ōnis f. – завоевание, взятие приступом, завладение, захват
saxum, ī n. – скала
cōnspectus, ūs m. –  взор, вид
cadĕre in conspectum – представляться взору (быть видным)
nex, necis f. – насильственная смерть, убийство
lītus, ōris – морской берег, взморье, морское побережье
auxilium, ī – помощь, поддержка, содействие
auxilium ferre – оказать помощь
sē ferre – вести себя
fīlum, ī n. – нить, нитка
auxiliō huius fīlī – с помощью этой нити
auxiliō noctīs – под покровом ночи

Quī= et is - и он
Quae= et ea - и она
ōlim – когда-то, некогда, встарь, прежде; однажды; давно
quotannīs = quot annis – ежегодно
ibī –  там; (редко) туда; тогда; в этом
ūnā cum – вместе с
per sē – самостоятельно, по своей воле, сам по себе

frequēns, entis – многочисленный
plūrimus, a, um [superl . к multus] – многочисленный
daedalus a, um (греч.) – искусный, затейливый; искусно сделанный, художественный
complūrēs m./f., n. complūra (complūria) – многие
cupidus a, um – стремящийся, жаждущий, алчущий
parātus, a, um – подготовленный, приготовившийся, готовый, находящийся в готовности

trahō, trāxī, tractum, trahere – тащить, тянуть; увлекать, мчать
trāxit – волочил
inter-ficiō, fēcī, fectum, interficere – истреблять, пожирать; убивать; уничтожать
interfēcit – убил
aedificō, aedificāvī, aedificātum, aedificāre – возводить, строить; сооружать, воздвигать; созидать, творить (mundum C); основывать, создавать
aedificāvit – воздвиг
dērīdeō, rīsī, rīsum, ēre –  насмехаться, издеваться, высмеивать
dērīdēbat – насмехался
vorō, vorāvī, vorātum, vorāre – пожирать; проглатывать, принимать внутрь
vorat – пожирает
pateō, uī, –, ēre – быть открытым
patet – открыт
fēcerat ppf. – сделал
gerō, gessī, gestum, ere – нести, таскать; носить; иметь
gerēbat – нёс
gesserat ppf. – нёс ранее
expugnāverat ppf. – захватил
postulō, āvī, ātum, āre – требовать, просить; стремиться, желать
postulāverat ppf. – требовал
necō, āvī, ātum, āre – лишать жизни, убивать
necātus participle, pass., perfect – убит
necāverat ppf. – убит
nōn dubitō – я не сомневаюсь
polliceor, pollicitus sum, pollicērī depon. – обещать, сулить
pollicentur – сулят
pollicitus erat – было обещано
oblīvīscor, lītus sum, līvīscī depon. – забывать, не помнить
oblīvīscī – забыть
oblīvīscuntur – забывают
Oblīvīscere! – забудь!
jussit perf. – приказал
maereō, uī, —, ēre – печалиться, тужить, горевать
cōnspiciō, spexī, cōnspectum, cōnspicere – увидать, заметить; глядеть, смотреть
cōnspexit perf. – увидела
nāvigo, avī, ātum, āre – плыть, отплывать
ad nāvigandum – gerund, Acc.
sequor, secūtus (sequūtus) sum, sequī dep. – следовать
secūta est – последовала
prōspicio, spēxī, spectum, ere – глядеть вдаль, смотреть вперёд; издали завидеть, увидеть вдали
prōspiciēbat – глядел вдаль

Cap25_1.png

_Swetlana

#1
Cap25_2.png 

CAPITULUM VĪCĒSIMUM QUĪNTUM. THĒSEUS ET MĪNŌTAURUS

    Syra, postquam facta Mārcī nārrāvit, abīre vult, sed Quīntus "Nōlī" inquit "mē relinquere! Tē hīc manēre volō. Nārrā mihi aliquam fābulam!"
    Syra: "Quam fābulam mē tibi nārrāre vīs? Fābulam dē lupō et agnō quī forte ad eundem rīvum vēnērunt? an fābulam dē puerō quī cupīvit regere equōs quī currum Sōlis per caelum trahunt?"
    Tacente Quīntō, Syra pergit: "An cupis audīre fābulam dē Achille, duce Graecōrum, quī Hectorem, ducem Trōiānum, interfēcit atque corpus eius mortuum post currum suum trāxit circum moenia urbis Trōiae? an fābulam dē Rōmulō, quī prīma moenia Rōmāna aedificāvit..."
    Quīntus: "...et Remum frātrem interfēcit quia moenia humilia dērīdēbat! Omnēs istās fābulās antīquās saepe audīvī. Iam vērō nec dē hominibus nec dē bēstiīs audīre cupiō. Nārrā mihi fābulam dē aliquō ferōcī mōnstrō, cui caput bēstiae et corpus hominis est et quod hominēs vīvōs vorat! Tālem fābulam audīre cupiō."
    Syra: "At tāle mōnstrum tē terrēbit, Quīnte."
    Quīntus: "Nōlī putāre mē puerum timidum esse! Timor mōnstrōrum puerum Rōmānum nōn decet!"
    "Nārrābō tibi fābulam dē Thēseō et Mīnōtaurō" inquit Syra, et sīc nārrāre incipit:
    "In īnsulā Crētā ōlim vīvēbat mōnstrum terribile, nōmine Mīnōtaurus, cui caput taurī, corpus virī erat. Mīnōtaurus in magnō labyrinthō habitābat."
    Quīntus: "Quid est labyrinthus?"
    Syra: "Est magnum aedificium quod frequentibus mūrīs in plūrimās partēs dīviditur. Nēmō quī tāle aedificium semel intrāvit rūrsus illinc exīre potest, etsī iānua patet. Labyrinthus ille in quō Mīnōtaurus inclūsus tenēbātur, ā Daedalō, virō Athēniēnsī, aedificātus erat. Quī iam antequam ex urbe Athēnīs in Crētam vēnit, complūrēs rēs mīrābilēs fēcerat.
     "Mīnōtaurus nihil praeter hominēs vīvōs edēbat. Itaque complūrēs adulēscentēs virginēsque quotannīs Athēnīs in Crētam mittēbantur, quī omnēs in labyrinthō ā mōnstrō illō saevō vorābantur. Nāvis quā Athēniēnsēs illūc vehēbantur vēla ātra gerēbat, nam eō colōre significātur mors."
    Quīntus: "Quam ob rem tot Athēniēnsēs ad mortem certam mittēbantur?"
    Syra: "Rēx Mīnōs, quī tunc Crētam regēbat, paucīs annīs ante urbem Athēnās bellō expugnāverat. Post expugnātiōnem urbis Mīnōs, cupidus aurī atque sanguinis, nōn modo magnam pecūniam, sed etiam hominēs vīvōs ab Athēniēnsibus postulāverat. Rēx enim Athēniēnsibus male volēbat, quod fīlius eius paulō ante ab iīs necātus erat.
    "Eō tempore Thēseus, vir patriae amāns atque glōriae cupidus, Athēnīs vīvēbat. Quī nūper Athēnās vēnerat neque ibi fuerat cum urbs ā rēge Mīnōe expugnāta est. Thēseus, quī patrem Mīnōtaurī, taurum album, iam necāverat, novam glōriam quaerēns Mīnōtaurum ipsum quoque interficere cōnstituit. Itaque ūnā cum cēterīs Athēniēnsibus nāvem vēlīs ātrīs ōrnātam cōnscendit et in Crētam profectus est. Ibi continuō rēgem Mīnōem adiit, quī eum ā mīlitibus in labyrinthum dūcī iussit.
    "Mīnōs autem fīliam virginem habēbat, cui nōmen erat Ariadna. Quae cum prīmum Thēseum cōnspexit, eum amāre coepit cōnstituitque eum servāre.
     "Ariadna igitur, antequam Thēseus labyrinthum intrāvit, ad eum accessit et sīc loquī coepit: "Contrā Mīnōtaurum ego tibi auxilium ferre nōn possum..." "Deī" inquit Thēseus "mihi auxilium ferent contrā illum. Hodiē certē Mīnōtaurum occīdam atque cīvēs meōs ā mōnstrō illō terribilī servābō. Bonum gladium gerō. Ad pugnam parātus sum."
     Tum Ariadna "Hoc nōn dubitō" inquit, "sed quōmodo exitum labyrinthī posteā reperiēs? Nēmō adhūc per sē viam ē labyrinthō ferentem repperit. Ego vērō tibi auxilium feram: ecce fīlum ā Daedalō factum quod tibi viam mōnstrābit. Auxiliō huius fīlī hūc ad mē redībis."
     Haec locūta, Ariadna Thēseō fīlum longum dedit; atque ille "Opperīre mē" inquit "hīc ad iānuam! Nōlī timēre! Ego mortem nōn timeō. Sine timōre mortis contrā hostem eō. Brevī hūc redībō, neque sine tē, Ariadna, in patriam revertar. Illūc tē mēcum dūcam neque umquam tē relinquam. Hoc tibi polliceor." "Tum Thēseus, fīlum Ariadnae post sē trahēns, labyrinthum intrāvit ac sine morā Mīnōtaurum in mediō labyrinthō exspectantem petīvit, quem post brevem pugnam gladiō occīdit. Mīnōtaurō occīsō, Thēseus fīlum Ariadnae secūtus exitum labyrinthī facile repperit. Ita Thēseus ob amōrem patriae cīvēs suōs ā mōnstrō saevissimō servāvit.
    "Haec sunt quae nārrantur dē nece Mīnōtaurī."
      Hīc Quīntus "Perge" inquit "nārrāre dē Thēseō et Ariadnā! Nōnne illa Thēseum secūta est?"
      Syra: "Thēseus ē labyrinthō exiēns "Mīnōtaurus necātus est" inquit, "Laetāminī, cīvēs meī! Intuēminī gladium meum cruentum! Sequiminī mē ad portum! Ibi nāvis mea parāta est ad nāvigandum." Tum Ariadnam cōnspiciēns "Et tū" inquit "sequere mē! Proficīscere mēcum Athēnās!" Ariadna, quae nihil magis cupiēbat, "Parāta sum ad fugiendum" inquit, atque sine morā nāvem Thēseī cōnscendit. Thēseus nāvem solvit et cum fīliā rēgis nāvigāvit Naxum; ibi vērō nocte silentī Ariadnam dormientem relīquit atque ipse Naxō profectus est. Māne Ariadna ē somnō excitāta amīcum in lītore quaesīvit neque eum repperit. Puella misera ab humilī lītore in altum saxum ascendit, unde prōspiciēns nāvem Thēseī procul in marī vīdit. Tum, etsī vōx eius ā nūllō audīrī poterat, Ariadna amīcum suum fugientem vocāvit: "Thēseu! Thēseu! Revertere ad mē!" neque ūllum respōnsum eī redditum est praeter vōcem ipsīus quam dūra saxa reddidērunt. Brevī nāvis ē cōnspectū eius abiit neque iam ūllam vēlum in marī cernēbātur. Ariadna igitur in lītus dēscendit atque hūc et illūc currēns multīs cum lacrimīs capillum et vestem scindēbat, ut hominēs quī maerent agere solent - ita maerēbat virgō miserrima, quae ā virō quem ante omnēs amābat sōla relicta erat inter ferās īnsulae sīcut agnus timidus inter saevōs lupōs."
    Quīntus: "Cūr Thēseus amīcam suam ita dēseruit?"
    Syra: "Tālēs sunt virī, mī puer. Montēs aurī fēminīs pollicentur, tum prōmissa oblīvīscuntur ac fēminās sine nummō dēserunt! Quis tam facile prōmissum oblīvīscitur quam vir quī fēminam amāvit? Ego quoque ōlim dēserta sum ab amīcō pecūniōsō quī mihi magnās rēs pollicitus erat. Nōlī vērō putāre mē ob cupiditātem pecūniae amāvisse eum, ego eum amābam quia eum probum virum esse crēdēbam. Etiam nunc maereō ob amōrem illīus virī."
    Quīntus: "Oblīvīscere illīus virī improbī quī tē tam turpiter dēseruit!"
    Syra: "Nōn facile est amōris antīquī oblīvīscī. Sed hoc tū nōndum intellegis, mī Quīnte. Redeō ad nārrātiōnem fābulae, quam prope oblīta sum, dum dē aliīs rēbus loquor.
    "Ariadnā Naxī relictā, Thēseus ad patriam suam nāvigābat. Interim pater eius Aegeus, rēx Athēniēnsium, ab altō saxō in mare prōspiciēbat. Brevī nāvis fīliī in cōnspectum vēnit, sed nāvis rediēns eadem vēla ātra gerēbat quae abiēns gesserat: Thēseus enim post necem Mīnōtaurī vēla mūtāre oblītus erat! Itaque Aegeus, arbitrātus mortem fīliī eō colōre significārī, sine morā dē saxō sē iēcit in mare, quod ā nōmine eius etiam nunc 'mare Aegaeum' vocātur.
    "Post mortem rēgis Aegeī fīlius eius Thēseus rēx Athēniēnsium factus est. Quī multōs annōs Athēnās magnā cum glōriā rēxit."
    Hīs verbīs Syra fīnem nārrātiōnis facit.

_Swetlana

#2
Cap25_0.png

CAPITULUM VĪCĒSIMUM QUĪNTUM - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
THĒSEUS ET MĪNŌTAURUS - ТЕСЕЙ И МИНОТАВР


Syra, postquam facta Mārcī nārrāvit, abīre vult, sed Quīntus "Nōlī" inquit "mē relinquere! Tē hīc manēre volō. Nārrā mihi aliquam fābulam!" –Сюра, после того как рассказала о поступках Марка, хотела уйти, но Квинт грит: «Не оставляй меня! Хочу, чтобы ты осталась здесь. Расскажи мне какую-нибудь сказку».
Syra: "Quam fābulam mē tibi nārrāre vīs? Fābulam dē lupō et agnō quī forte ad eundem rīvum vēnērunt? an fābulam dē puerō quī cupīvit regere equōs quī currum Sōlis per caelum trahunt?" – С: «Какую сказку хочешь, чтобы я тебе рассказала? Сказку о волке и ягнёнке, которые случайно пришли к одной и той же реке? Или сказку о мальчике, который сильно хотел править лошадями, которые  мчат по небу колесницу Солнца?»
Tacente Quīntō, Syra pergit: "An cupis audīre fābulam dē Achille, duce Graecōrum, quī Hectorem, ducem Trōiānum, interfēcit atque corpus eius mortuum post currum suum trāxit circum moenia urbis Trōiae? an fābulam dē Rōmulō, quī prīma moenia Rōmāna aedificāvit..." – В то время как Секст молчит, Сюра продолжает: «Или хочешь услышать сказку об Ахилле, предводителе греков, который убил Гектора, предводителя троянцев, и затем волочил его мёртвое тело за своей колесницей вокруг стен Трои? Или сказку о Ромуле, который воздвиг первые стены Рима...»
Quīntus: "...et Remum frātrem interfēcit quia moenia humilia dērīdēbat! Omnēs istās fābulās antīquās saepe audīvī. Iam vērō nec dē hominibus nec dē bēstiīs audīre cupiō. Nārrā mihi fābulam dē aliquō ferōcī mōnstrō, cui caput bēstiae et corpus hominis est et quod hominēs vīvōs vorat! Tālem fābulam audīre cupiō." – К.: «... и убил брата Рема, потому что он насмехался над низкими стенами! Я слышал все эти древние сказки многократно. Теперь же желаю слушать не про людей, не про зверей. Расскажи мне сказку о каком-нибудь диком чудовище, у которого голова зверя и тело человека, и который пожирает живых людей! Такую сказку умираю хочу услышать».
Syra: "At tāle mōnstrum tē terrēbit, Quīnte." – С.: «Но такое чудовище напугает тебя, Квинт».
Quīntus: "Nōlī putāre mē puerum timidum esse! Timor mōnstrōrum puerum Rōmānum nōn decet!" – К.: «Не считай меня боязливым мальчиком! Боязнь чудовищ не подобает римскому мальчику!»
"Nārrābō tibi fābulam dē Thēseō et Mīnōtaurō" inquit Syra, et sīc nārrāre incipit: – «Я расскажу тебе сказку о Тесее и Минотавре, – грит Сюра и так начинает:
"In īnsulā Crētā ōlim vīvēbat mōnstrum terribile, nōmine Mīnōtaurus, cui caput taurī, corpus virī erat. Mīnōtaurus in magnō labyrinthō habitābat." – На острове Крит некогда жило ужасное чудовище по имени Минотавр, у которого была голова быка, тело мужчины. Минотавр обитал в огромном лабиринте».
Quīntus: "Quid est labyrinthus?" – К.: «Что такое лабиринт?»
Syra: "Est magnum aedificium quod frequentibus mūrīs in plūrimās partēs dīviditur. Nēmō quī tāle aedificium semel intrāvit rūrsus illinc exīre potest, etsī iānua patet. Labyrinthus ille in quō Mīnōtaurus inclūsus tenēbātur, ā Daedalō, virō Athēniēnsī, aedificātus erat. Quī iam antequam ex urbe Athēnīs in Crētam vēnit, complūrēs rēs mīrābilēs fēcerat. – С.: «Лабиринт – это огромное сооружение, которое делится многочисленными стенами на множество частей. Никто, кто однажды зашёл в это здание, не может снова оттуда выйти, даже если вход открыт. Тот лабиринт, в котором содержался запертый Минотавр, был построен афинянином Дедалом. И он ещё до того, как приехал на Крит из Афин, создал много чудесных вещей.
"Mīnōtaurus nihil praeter hominēs vīvōs edēbat. Itaque complūrēs adulēscentēs virginēsque quotannīs Athēnīs in Crētam mittēbantur, quī omnēs in labyrinthō ā mōnstrō illō saevō vorābantur. Nāvis quā Athēniēnsēs illūc vehēbantur vēla ātra gerēbat, nam eō colōre significātur mors." – Минотавр не ел ничего, кроме живых людей. Поэтому много юношей и девушек ежегодно посылались из Афин на Крит, все они пожирались тем лютым чудовищем в лабиринте. Корабль, который перевозил туда афинян,  нёс черные паруса, потому что этим цветом обозначается смерть». 
Quīntus: "Quam ob rem tot Athēniēnsēs ad mortem certam mittēbantur?" – К.: «Почему же столько афинян посылались на верную смерть?»
Syra: "Rēx Mīnōs, quī tunc Crētam regēbat, paucīs annīs ante urbem Athēnās bellō expugnāverat. Post expugnātiōnem urbis Mīnōs, cupidus aurī atque sanguinis, nōn modo magnam pecūniam, sed etiam hominēs vīvōs ab Athēniēnsibus postulāverat. Rēx enim Athēniēnsibus male volēbat, quod fīlius eius paulō ante ab iīs necātus erat. – С.: «Царь Минос, который тогда правил Критом, несколькими годами раньше взял приступом Афины во время войны. После захвата города Минос, алчущий золота, а также крови, потребовал от афинян не только большие деньги, но и живых людей. Ведь царь желал афинянам зла, потому что незадолго до этого ими был убит его сын.
"Eō tempore Thēseus, vir patriae amāns atque glōriae cupidus, Athēnīs vīvēbat. Quī nūper Athēnās vēnerat neque ibi fuerat cum urbs ā rēge Mīnōe expugnāta est. Thēseus, quī patrem Mīnōtaurī, taurum album, iam necāverat, novam glōriam quaerēns Mīnōtaurum ipsum quoque interficere cōnstituit. Itaque ūnā cum cēterīs Athēniēnsibus nāvem vēlīs ātrīs ōrnātam cōnscendit et in Crētam profectus est. Ibi continuō rēgem Mīnōem adiit, quī eum ā mīlitibus in labyrinthum dūcī iussit. – В это время Тесей, муж, любящий родину, а также стремящийся к славе, жил в Афинах. И который приехал в Афины недавно и не находился там, когда город был захвачен царём Миносом. Тесей, который уже убил белого быка, отца Минотавра, ища новой славы, решил тоже убить и самого Минотавра. Поэтому вместе с остальными афинянами он взошёл на корабль с чёрными парусами и отправился на Крит. Там он тотчас же пришёл к царю Миносу, который приказал, чтобы он был отведён воинами в лабиринт. 
"Mīnōs autem fīliam virginem habēbat, cui nōmen erat Ariadna. Quae cum prīmum Thēseum cōnspexit, eum amāre coepit cōnstituitque eum servāre. – У Миноса же была невинная дочь, чьё имя было Ариадна. И она влюбилась в Тесея, когда впервые его увидела, и решила его спасти.
"Ariadna igitur, antequam Thēseus labyrinthum intrāvit, ad eum accessit et sīc loquī coepit: "Contrā Mīnōtaurum ego tibi auxilium ferre nōn possum..." – Поэтому Ариадна, прежде чем Тесей вошёл в лабиринт, подошла к нему и так начала говорить: «Я не могу оказать тебе помощь против Минотавра...»
"Deī" inquit Thēseus "mihi auxilium ferent contrā illum. Hodiē certē Mīnōtaurum occīdam atque cīvēs meōs ā mōnstrō illō terribilī servābō. Bonum gladium gerō. Ad pugnam parātus sum." – «Боги, – грит Тесей, – окажут мне против него помощь. Сегодня, наверно, убью Минотавра, а также защищу моих соотечественников от этого ужасного чудовища. Имею при себе хороший меч. Готов к сражению».
Tum Ariadna "Hoc nōn dubitō" inquit, "sed quōmodo exitum labyrinthī posteā reperiēs? Nēmō adhūc per sē viam ē labyrinthō ferentem repperit. Ego vērō tibi auxilium feram: ecce fīlum ā Daedalō factum quod tibi viam mōnstrābit. Auxiliō huius fīlī hūc ad mē redībis." Haec locūta, Ariadna Thēseō fīlum longum dedit; atque ille "Opperīre mē" inquit "hīc ad iānuam! Nōlī timēre! Ego mortem nōn timeō. Sine timōre mortis contrā hostem eō. Brevī hūc redībō, neque sine tē, Ariadna, in patriam revertar. Illūc tē mēcum dūcam neque umquam tē relinquam. Hoc tibi polliceor." – Тогда Ариадна: «В этом не сомневаюсь, – грит, – но каким образом найдёшь выход из лабиринта? Пока никто  не нашёл самостоятельно дорогу, ведущую из лабиринта. Я же помогу тебе: вот нить, сделанная Дедалом, которая покажет тебе дорогу.  С помощью этой нити оттуда ко мне вернёшься». Сказав это, Ариадна дала Тесею длинную нить; и затем он: «Жди меня, – грит, – здесь у двери! Не бойся! Я не боюсь смерти. Без страха смерти иду против врага. Скоро я оттуда вернусь, и не возвращусь на родину без тебя, Ариадна. Туда тебя с собой повезу, и никогда тебя не оставлю. Обещаю тебе это». 
"Tum Thēseus, fīlum Ariadnae post sē trahēns, labyrinthum intrāvit ac sine morā Mīnōtaurum in mediō labyrinthō exspectantem petīvit, quem post brevem pugnam gladiō occīdit. Mīnōtaurō occīsō, Thēseus fīlum Ariadnae secūtus exitum labyrinthī facile repperit. Ita Thēseus ob amōrem patriae cīvēs suōs ā mōnstrō saevissimō servāvit. – Затем Тесей, таща за собой нить Ариадны, вошёл в лабиринт и затем без промедления напал на  ждущего в середине лабиринта Минотавра, которого после короткой схватки поразил мечом. Поразив Минотавра, Тесей, следуя за нитью Ариадны, легко нашёл выход из лабиринта. Так Тесей из любви к родине спас своих сограждан от ужаснейшего чудовища.     
"Haec sunt quae nārrantur dē nece Mīnōtaurī." – Вот то, что рассказывают об убийстве Минотовра.
Hīc Quīntus "Perge" inquit "nārrāre dē Thēseō et Ariadnā! Nōnne illa Thēseum secūta est?" – Тут Квинт: «Продолжай, – грит, – рассказывать о Тесее и Ариадне! Разве она не последовала за Тесеем?»
Syra: "Thēseus ē labyrinthō exiēns "Mīnōtaurus necātus est" inquit, "Laetāminī, cīvēs meī! Intuēminī gladium meum cruentum! Sequiminī mē ad portum! Ibi nāvis mea parāta est ad nāvigandum." Tum Ariadnam cōnspiciēns "Et tū" inquit "sequere mē! Proficīscere mēcum Athēnās!" Ariadna, quae nihil magis cupiēbat, "Parāta sum ad fugiendum" inquit, atque sine morā nāvem Thēseī cōnscendit. – С.: «Тесей, выйдя из лабиринта: «Минотавр убит! – грит. Радуйтесь, сограждане мои!  Глядите на меч мой окровавлённый! Следуйте за мной в порт! Там мой корабль, готовый к отплытию. Затем, заметив Ариадну: «И ты, – грит, – следуй за мной! Отправляйся со мной в Афины!» Ариадна, которая ничего большего не желала: «Готова к бегству, – грит",  – и без промедления поднялась на корабль Тесея.
Thēseus nāvem solvit et cum fīliā rēgis nāvigāvit Naxum; ibi vērō nocte silentī Ariadnam dormientem relīquit atque ipse Naxō profectus est. Māne Ariadna ē somnō excitāta amīcum in lītore quaesīvit neque eum repperit. Puella misera ab humilī lītore in altum saxum ascendit, unde prōspiciēns nāvem Thēseī procul in marī vīdit. Tum, etsī vōx eius ā nūllō audīrī poterat, Ariadna amīcum suum fugientem vocāvit: "Thēseu! Thēseu! Revertere ad mē!" neque ūllum respōnsum eī redditum est praeter vōcem ipsīus quam dūra saxa reddidērunt. Brevī nāvis ē cōnspectū eius abiit neque iam ūllam vēlum in marī cernēbātur. Ariadna igitur in lītus dēscendit atque hūc et illūc currēns multīs cum lacrimīs capillum et vestem scindēbat, ut hominēs quī maerent agere solent - ita maerēbat virgō miserrima, quae ā virō quem ante omnēs amābat sōla relicta erat inter ferās īnsulae sīcut agnus timidus inter saevōs lupōs." – Тесей отвязал корабль и с дочерью царя  отплыл на Наксус, там же в ночной тиши оставил спящую Ариадну, затем и сам отплыл с Наксуса.  Утром Ариадна, пробудившись ото сна,  искала возлюбленного на морском побережье и не нашла его. Несчастная девушка с низкого побережья взобралась на высокую скалу, откуда, глядя вдаль, увидела корабль Тесея далеко в море. Тогда, хоть голос её никем не мог быть услышан, Ариадна звала своего сбежавшего возлюбленного: «Тесей, Тесей! Вернись ко мне!» – но никакого ответа к ней не вернулось, кроме собственного голоса, который отразился от твёрдой скалы. Вскоре корабли исчез из её глаз, и в море уже не было видно никакого паруса. Тогда Ариадна спустилась на побережье и затем с потоками слёз, бегая туда и сюда, рвала волосы и одежду, как обычно делают люди, которые горюют – так горевала несчастная девушка, которая мужчиной, которого любила больше всех, была оставлена одна посреди дикого острова  подобно боязливому ягнёнку среди лютых волков».
Quīntus: "Cūr Thēseus amīcam suam ita dēseruit?" – К.: «Почему Тесей так покинул свою возлюбенную?»
Syra: "Tālēs sunt virī, mī puer. Montēs aurī fēminīs pollicentur, tum prōmissa oblīvīscuntur ac fēminās sine nummō dēserunt! Quis tam facile prōmissum oblīvīscitur quam vir quī fēminam amāvit? Ego quoque ōlim dēserta sum ab amīcō pecūniōsō quī mihi magnās rēs pollicitus erat. Nōlī vērō putāre mē ob cupiditātem pecūniae amāvisse eum, ego eum amābam quia eum probum virum esse crēdēbam. Etiam nunc maereō ob amōrem illīus virī." – С.: «Таковы мужчины, мой мальчик. Сулят женщинам золотые горы, затем забывают обещания и оставляют женщин без гроша! Кто так легко забывает обещание, как мужчина, который любил женщину? Я тоже когда-то была брошена состоятельным другом, который мне многое обещал. Не думай, однако, что я любила его, желая денег, я любила его, потому что думала, что он достойный муж.  Даже сейчас печалюсь из-за любви к тому мужчине».
Quīntus: "Oblīvīscere illīus virī improbī quī tē tam turpiter dēseruit!" – К.: «Забудь того недостойного мужчину, который так подло тебя оставил!»
Syra: "Nōn facile est amōris antīquī oblīvīscī. Sed hoc tū nōndum intellegis, mī Quīnte. Redeō ad nārrātiōnem fābulae, quam prope oblīta sum, dum dē aliīs rēbus loquor. – С.: «Нелегко забыть старую любовь. Но это ты ещё не понимаешь, мой Квинт. Я возвращаюсь к рассказу истории, о которой почти забыла, пока говорила о других вещах.
"Ariadnā Naxī relictā, Thēseus ad patriam suam nāvigābat. Interim pater eius Aegeus, rēx Athēniēnsium, ab altō saxō in mare prōspiciēbat. Brevī nāvis fīliī in cōnspectum vēnit, sed nāvis rediēns eadem vēla ātra gerēbat quae abiēns gesserat: Thēseus enim post necem Mīnōtaurī vēla mūtāre oblītus erat! Itaque Aegeus, arbitrātus mortem fīliī eō colōre significārī, sine morā dē saxō sē iēcit in mare, quod ā nōmine eius etiam nunc 'mare Aegaeum' vocātur. – После того как оставил Ариадну на Наксосе, Тесей поплыл на свою родину. Между тем его отец Эгей, царь Афин, с высокой скалы пристально глядел в морскую даль. Вскоре взору представился корабль сына, но возвращающийся корабль нёс те же чёрные паруса, которые  ранее нёс уходящий: потому что Тесей после убийства Минотавра забыл сменить паруса!  Поэтому Эгей, полагавший, что этот цвет означает смерть сына, без промедления бросился со скалы в море, которое до сих пор  называется в его честь Эгейское. 
"Post mortem rēgis Aegeī fīlius eius Thēseus rēx Athēniēnsium factus est. Quī multōs annōs Athēnās magnā cum glōriā rēxit." – После смерти царя Эгея его сын Тесей стал царём Афин. И он много лет правил в Афинах с великой славой».   
Hīs verbīs Syra fīnem nārrātiōnis facit. – Этими словами Сюра заканчивает рассказ.

_Swetlana

GRAMMATICA LATĪNA
Verba dēpōnentia
Imperātīvus


  Laetā|rī    Laetā|re! = gaudē!     Laetā|minī! = gaudēte! 
  Intuē|rī    Intuē|re! = spectā!    Intuē|minī! = spectāte! 
  Revert|ī    Revert|ere! = redī!    Revert|iminī! = redīte! 
  Partī|rī    Partī|re! = dīvide!    Partī|minī! = dīvidite! 

'Laetāre, laetāminī' et cētera sunt imperātīvī verbōrum dēponentium. Imperātīvus verbī dēpōnentis:
singulāris -re, plūrālis -minī.


_Swetlana

Отложительные глаголы (Verba dēpōnentia)

От глагола dēpōnō, depōnere – откладывать:
verbum dēpōnens – отложительный глагол;  verba dēpōnentia – отложительные глаголы.
Отложительные глаголы, как правило, имеют лишь пассивные формы, притом с непассивным значением; они представлены во всех четырёх спряжениях:

I arbitror, arbitrātus sum, arbitrārī – полагать, считать, думать;
II polliceor, pollicitus sum, pollicērī – обещать;
IIIa ūtor, ūsus sum, ūtī – пользоваться;
IIIb aggredior, aggressus sum, aggredī – наступать, нападать;
IV partior, partītus sum, partīrī – делить.

Отложительные глаголы имеют три основные формы; у них нет основы перфекта, от которой образуются формы только действительного залога. Что касается супина, то его основа содержится в форме 1-го л. ед. ч. perfectum passīvī: arbitrātus sum – я думал;
в participium perfectī arbitrātus достаточно заменить -us на -um, чтобы получить форму супина arbitrātum.

У правильного переходного латинского глагола каждой форме действительного залога соответствует форма страдательного залога, например, в индикативе:
ōrnō – я украшаю (praes.); ōrnor – я украшаюсь, меня украшают;
ōrnābam – я украшал (imperfect); ōrnābar – я украшался, меня украшали;
ōrnāvī – я украсил (perfect); ōrnātus sum – я украшен, меня украсили.

У отложительных глаголов подобного противопоставления нет: существующие у них только пассивные формы имеют непассивное значение, напр.:
arbitror – я полагаю (praes.),
arbitrābar – я полагал (imperf.),
arbitrābor – я буду полагать (fut. I)
arbitrātus sum –  я предположил (perf.) и т. д.

Спрягается отложительный глагол как любой правильный глагол соответствующего спряжения в страдательном залоге. Отложительные глаголы в поздней латыни не были продуктивны, т.е. число их сокращалось. В поздней латыни они постепенно приобретают форму действительного залога.
Повелительное наклонение (imperātīvus) у отложительных глаголов также имеет пассивную форму; в ед. ч. оканчивается на -re, во мн. ч. на -minī.

_Swetlana

Из общей характеристики отложительных глаголов следует, что participium perfectī passīvī отложительных глаголов обычно имеет значение действительного залога. Такое несоответствие становится ясным при сравнении причастий синонимичных глаголов, из которых один – правильный переходный глагол, другой – отложительный.

Глаголы со значением «говорить»
dīcō, dīcāvī, dīcātum, dīcāre 3
participium perfectī passīvī dictus – сказанный
loquor, locutus sum, loqui 3
participium perfectī passīvī locutus – сказавший

Глаголы со значением «обещать»
prōmittō, prōmīsī, prōmissum, prōmittere 3
participium perfectī passīvī prōmissus – обещанный
polliceor, pollicitus sum, pollicērī 3
participium perfectī passīvī pollicitus – (по)обещавший

Однако у некоторых отложительных глаголов participium perfectī passīvī имеет значение и действительного, и страдательного залога. Напр.:
от meditor, meditārī обдумывать: meditātus – обдуманный и обдумавший;
от populor, populārī опустошать: populātus – опустошённый и опустошивший.

_Swetlana

Отглагольные имена, не имеющие соответствующих форм в страдательном залоге: participium praesentis āctīvī, gerundium, supīnum, participium futūrī āctīvī образуются у отложительных глаголов, как в действительном залоге обычных глаголов:
participium praesentis arbitrāns,
герундий arbitrandī,
participium futūrī āctīvī arbitrātūrus, a, um,
супин arbitrātum.

Поскольку отложительные глаголы имеют participium futūrī āctīvī, у них есть также и образуемая с его помощью форма īnfīnītīvus futūrī āctīvī, напр.:
arbitrātūrus, a, um esse (эта форма может встретиться только в инфинитивных оборотах).

Единственной формой отложительных глаголов, сохраняющей страдательное значение, является герундив: arbitrandus - тот, о ком следует думать.

С латинскими отложительными глаголами можно сопоставить русские глаголы типа улыбаться, надеяться, опасаться, дожидаться, которые не имеют соотносительных форм без частицы -ся и не выражают обычно связанного с частицей -ся значения залога страдательного (воспитываться), возвратного (одеваться) или взаимного (драться).

_Swetlana

#7
Таблица отложительного глагола ΙΙΙ спряжения
ūtor, ūsus sum, ūtī – пользоваться
Indicātīvus

Praesens
      Singulāris    Plūrālis 
  1    ūtor 
  я пользуюсь 
  ūtimur 
  2    ūteris    ūtiminī 
  3    ūtitur    ūtuntur 

Imperfectum
      Singulāris    Plūrālis 
  1    ūtēbar 
  я пользовался 
  ūtēbāmur 
  2    ūtēbāris    ūtēbāminī 
  3    ūtēbātur    ūtēbantur 

Futūrum I
      Singulāris    Plūrālis 
  1    ūtar 
  я буду пользоваться   
  ūtēmur 
  2    ūtēris    ūtēminī 
  3    ūtētur    ūtentur 


_Swetlana

#8
Indicātīvus

Perfectum
      Singulāris    Plūrālis 
  1    ūsus a, um sum 
  я воспользовался 
  ūsī, ūsae, ūsa sumus 
  2    ūsus a, um es    ūsī, ūsae, ūsa estis 
  3    ūsus a, um est    ūsī, ūsae, ūsa sunt 

Plūsquamperfectum
      Singulāris    Plūrālis 
  1    ūsus a, um eram 
  я воспользовался  (раньше) 
  ūsī, ūsae, ūsa erāmus 
  2    ūsus a, um erās    ūsī, ūsae, ūsa erātis 
  3    ūsus a, um erat    ūsī, ūsae, ūsa erant 

Futūrum II
      Singulāris    Plūrālis 
  1    ūsus a, um ero 
  я воспользуюсь  (раньше) 
  ūsī, ūsae, ūsa erimus 
  2    ūsus a, um eris    ūsī, ūsae, ūsa eritis 
  3    ūsus a, um erit    ūsī, ūsae, ūsa erunt 

_Swetlana

#9
Imperātīvus praesentis:
ūtere - пользуйся;
ūtiminī -  пользуйтесь. 

Неличные формы         
      Participium    Īnfīnītīvus 
  praes.    ūtēns 
  пользующийся 
  ūtī 
  пользоваться 
  perf.    usus a, um 
  воспользовавшийся 
  usus a, um esse 
  воспользоваться 
  futūr.    ūsūrus a, um 
  тот, который воспользуется 
  намеревающийся воспользоваться 
  ūsūrus a, um esse 
  воспользоваться (в будущем)

Gerundium:
ūtendī


Supīnum I, II:
ūsum, ūsū


Gerundīvum:
ūtendus, a, um
- используемый; тот, который должен быть использован